Hệ thống sửa chữa bê tông >> Nhựa epoxy không dung môi và cốt liệu
Nhựa Epoxy không dung môi và cốt liệu
Được sử dụng như lớp kết dính giữa bê tông, vữa mới và bê tông, vữa củ. Nó cũng có thể trộn với vữa tạo thành hỗn hợp vữa polyme cải tiến cho công tác chậm vá.
Công dụng:
• Kết dính vữa sữa chữa vào bê tông
• Kết dính bê tông mới và bê tông cũ tạo mạch ngừng
• Tạo lớp vữa chịu thời tiết bảo vệ bê tông, gạch hoặc các sản phẩm cách nhiệt khác như tấm bần.
• Dán gạch đá vào bê tông hoặc tường vữa
• Sữa chữa lỗ tổ ông hoặc bê tông hư hỏng